English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ انگلیس و پاکستان با موجودیت امریکا در افغانستان چه خواهند کرد؟
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2008-07-08 15:05:17
انگلیسها ،انگلیس هستند .اگرامپراطوری انگریزی را درنیمه قاره هندمطالعه کرد واهداف دوقرن قبل رامطالعه نمایم ، سهم استعمارانگلیس ، درایجاد دولتهای تحت استعمارانها نتایج بساهدفمندی راباخود برای استعمارانگلیس داشته است. انگلیس درتحت سلطه استعماری خویش ستراتیژیکی چندصدساله راباخودداشت . که این اهداف استعماری انگلیسها را ،روسیه تزاری درتحت دوربین های سیاسی واستخباراتی خویش ازفاصله های دورملاحظه مینمود، گسترش پلانها ی استعماری درنیمه قاره هند ازجانب انگریزها به کمک راجاهای هندی وضعیت بیثباتی رادرمنطقه اسیا بوجود اورد ،واهداف شوم درتحت پرده کمک به انکشافات تخنیکی درعرصه علوم وتکنالوژی که مطلب اصلی ان درتحت قبضه گرفتن منابع اقتصادی وذخایرموادخام بود به اقدامات تولیدی میپرداختند . اهداف دیگرانگریزان انتشارکلتورانگلیسی قبوليت مذهب ،لسان ،رواجهای انگليسی به شکل بنيادي ان بالای مردم سرزمین هندوستان بوددرتحت اجراقرارگرفت ،که درنتيجه انگريزان تااندازه ی به ان موفق شدند. پروسه دیگری استعمارانگلیس ، ایجاددولتهای خوردوکوچک درماورای بحرهند بعدازازادی کشورهای درتحت مستعمره شان بود. انگلیسهامتقین بودند ،که روزی از روزها مردم هند باهم متحد شده ودرمقابل استعمارسربلند خواهندکرد ،وازادمنشانه یوغ برد ه گیرا ازشانهاي شان بدورخواهد انداخت، ان بودکه مرحله اجرای اهداف ستراتیژیکی استعماری برو ی نقشه کشورهنداغاز ،وایجاد کشور پاکستان ازقسمت هندجدا گرديدُ که بعدا بنگلدیش از پاکستان ازادی خویش را بدست مياورد،ومسله ارضی افغانستان با پاکستان که انگلس هادران رول متشنج کننده را داشت که معضله «خط دیورند» تا فعلا حل نگردید،وامیرعبدالرحمن خان درانزمان توانست حکومت مرکزی را درافغانستان ایجاد نمایدواگرنه تشکل اداره مرکزی بدون دسپلین اهنین درافغانستان نگران کننده بود .فعلا سیاست انگریزی کمی باتغیر شکل ،درابعادی دیگری درافغانستان وپاکستان عرض وجودکرده ودرقرن بیست ویکم چهره دیگری را به شکل عصری ان رونما نمود. پس انانیکه دست به سیاست میزنند ، بایدصفحه استعمارانگریزی دوصدسال قبل رامطالعه ،وورود قطعات انگریزی رابه نیمه قاره هند مطالعه کنند،که اهداف استعمار ان زمان باامروزدرکدام تفاوت های سیاسی وستراتیژیکی قراردارد .درافغانستان بازی های استعماری ازطرف کشورهای غربی به کمک احساسات مذهبی به کمک افراطی ها وبنیادگران که بهترین وسیله واسلحه محسوب میشود درمقابل حریفان خویش غربی ها درمقابل قطعات شوروی ازطریق پاکستان درافغانستان استعمال نمودند ، وتاکتیکهای ستراتیژیکی انگریزی مشترکا با ناتو تافعلا به کمک افراطیون مذهبی وبنیادگران درافغانستان وپاکستان غرض بقای شان استعمال میگردد. قضاوتهادرین موضوع به شکل گسترده ان همه روزه درصفحات نشرات همگانی به دسترس خوانندگان پیشکش میگردد ،صرفآضرورت است تاقضایای جنگ افغانستان بسوی هرچه بیشتر ختم جنگ انکشاف نماید،واقای سنجرغفاری تحلیلگرمستعد مسایل سیاسی افغانستان به روند نکشافات قضایای دوصدسال قبل راباتاریخ استمار انگلیس درنیمه قاره هندکه افغانستان نیزدران شامل میباشدروشنی انداخته قابل مطالعه وبررسی میباشد.
جوابسرحد26439
2008-07-08 09:52:46
سقوط امپراتوری بریتانیا در نیمه قاره هند، ایجاد دولت پاکستان و پیشبرد "بازی بزرگ"، در استخبارات انگلیسها تاریخی بیش از دوصد سال دارد. مفهوم بازی بزرگ انگلیسها، استفاده از سیاست خاص تحت پوشش احساسات مذهبی ...
جوابFarsi.Ru26436
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.