English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ از "انقلاب ثور" 30 سال گذشت
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2009-06-10 13:29:52
همين کمونستان وحشی بودند که بعد از پیروزی کودتا منفور ثور دانشمندان و روشنفکران را زنده به گور کردند ومردم رامجبور ترک شهر ها کردند تا اینکه مردم مسلمان افغانستان از ظلم این عناصر سفاک و فروخته شده به ستوه امده وجهاد مسلحانه را بر علیه شان آغاز نمودند.
جواباخند گل28038
2008-08-14 23:16:14
یکی تحلیل و علت یابی مسایل است یکی هم تلاش برای قضاوت در مورد مسایل. نوشتهء شما نشان میدهد که شما تلاش دارید تا نشان بدهید که اعضای حزب خلق ملامت نیستند؛ خوب کرده اند،‌ رشوت نخورده اند، قصر ندارند و غیره...

به نظر من همچو موضعگیری هایی از روح ناخود آگاه (تحت الشعور) اعضای حزب دموکراتیک خلق نشات میکند که به مجرد شنیدن نام کار بینی خود را محکم میگیرند. هرزمانی که از انقلاب ثور یاد شود، اینها به فکر برائت خود میبرایند و هرگز تلاشی نمیکنند تا در ریشه یابی عوامل کودتای ثور فکر کنند.

دلایلی هم که این ها می آورند دروغ است. مثلاً اینها از بی امنیتی و راکت اندازی و یا مسایل دیگری که ضعف نیرو های امنیتی امروز افغانستان را نشان میدهد، سخن میگویند. اما این حزبی ها یاد شان رفته است که خود بر قرا و قصبات بم میریختند،‌ و درکابل هم امنیت گرفته نمیتوانستند.

یاد شان رفته که مردم را پشت نانوایی های یخ می بست چون نیم شب برای گرفتن نام صف می بستند. یاد رفته که جوانان را از تحصیل و کاز و زندگی آزادانه مانده بودند و هرروز عسکر تلاش رژیم در همه گشت میزدند و جوانان را اختطاف کرده و به قطعات نظامی میفرستادند...

شاید برخی ها بگویند اینها جنایات خود را فراموش کرده اند. به نظر من فراموش نکرده اند. بلکه مانند طوق لعنتی به گردن میگردانند. ازینروست که هرزمانی کسی از هفت ثور و کودتای ثور یاد کند نخستین کاری که اینها میکنند دفاع از خود است. حتی اگر بحث اتهام و قضاوت هم درمیان نباشد- چنانچه درین نوشته....
جوابسردار علی26605
2008-04-29 20:32:14
۲۷اپریل را خوب به یاد دارم، انچه که گذشت تاریخ انرا قضاوت خواهد کرد . ولی یک مطلب قابل ياد اوری است، که ارزش ومحتوای ان درمسیرتاریخ کشورافغانستان ودستاوردهای ان ، تا فعلآ قابل لمس است ومن ان را به یک انقلاب که خواست مبرم کتله سیاسی ان زمان بودنه تنها تآید ،بلکه ان را درجامعه فعلی افغان باطرفداران اکثریتش نیروی درمبارزه برضد تروریزم بین المللی ،مبارزه برضدموادمخدر،وهرنوع نابسامانی های اجتماعی واقتصادی درجامعه افغانی میدانم.
گرچه هیچ تانک فلزی بدون تانکست تحصیل یافته به غرش درنمی ایدو بسوی سمت که هدف را زیرآتش بگیردناممکن است، چون اموزش سياسي ا ن زمان ميتوانست درصورت ضرورت به هرنوع لزومیت حاضرگردد،ولی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن )درحال اماده باش بودند واین خود روندپختگی یک کتله سیاسی را بسوی اجرای اقدامات لازم عملی را نشان دادو به نمو سیاسی دریک جامعه عقب مانده نیمه فیودالی خیلی ارزش داشته ودلالت به رهبری واحدنموده،و درعملی نمودن اهداف عالی،بدون پرداخت پول وحق الزحمه حتا از گذشت جان شرین شان درصف اول قربانی دریغ ننمودند .

انانیکه جنبش سیاسی حزب دیموکراتیک خلق افغانستا ن (حزب وطن) را مربوط به یک حلقه صادقان منسوب میدارند ُ واقعت بوده ونباید تصوردیگری را کرد ولی یک چیز قابل یاد اوری است که اعضای ان جنبش سیاسی که انقلاب ثور راپیروز کردند اهداف بهروزی به مردم وابادانی وطن را داشتندو وطنپرستان واقعی کشورمحسوب میشوند .انچه را جدیدآ اغازمینماید اشتباهاتی باخود دارد .

وقابل یادوریاست که ۷ثور باهشتم ثور تفاوت های عینی وتاریخی داردحتا اداب ودسپلین ان چون سیاه وسرخ علامه گزاری میگردد . باپیروزی انقلاب۷ثورهیچ اعضای ان جریان به خود قصرها نساخته وملیون ها درکیسه باخود نبردند ، بانک هارا چور وچپاول نکردند ، معاشات روبلی را ازشوروی بدست نیاوردند ، از گرسنگی کسی هلاک نشدند وسبوس وعلف نخوردند ودررسم گذشت جشن پیروزی ۷ثور بالای رهبران کسی فیر کرده نتوانست .
جوابسرحد26017
2008-04-27 19:23:06
بتاریخ 27 اپریل 30 سال از روز پیروزی کودتای نظامی در افغانستان ، که اتباع شوروی سابق بنام " انقلاب اپریل " یا " انقلاب ثور " با ان اشناء می باشند ، سپری گردید.
جوابFarsi.Ru26002
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.