English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ در مسکو احمدشاه مسعود را به خاطر دارند
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2010-12-26 09:27:22
انصافامسعودرانبايددست کم گرفت اومردی بودکه بتمام معنی دارای سجاياي بزرگ انسانی ومومن به فضيلت واصالت انسان .اين امرراکه اودرچه زمان وشرايطی قرارداشت وچه بايدميکردبازهم حق بااوبودوگذشت روزگاروهجوم نيروهای استعماری تابه امروزکه افغانستان رابه تبايی ميکشاند دليل حقانيت مبارزه اوست.مسعودبهای سنگين استقلال واذادی راپرداخت اگررنج وزحمت يکروزه مبارزه اورادرراه استقلال باکارنامه های کاخ نشينان قدرت کشورمحاسبه کنیم وخودوجداناقضاوت نماييم انگاه خواهيم يافت که اوچگونه مردی بود.اومرگ رابارهابخاطررهايی کشورازچنگال متجاوزين برزنده گی ترجيع دادوهيچ امتيازی راکه برايش دران زمان پيشکش ميگرديدقبول نکرد.

من شاهدم که دران روزهای دشواردرجريان محاصره دشمن که ازهرطرف راه رابراو بسته بودندبه باديگاردش گفت که درصورت اسيرشدن يکمرمی بسرش فيرکند.اين ياوه گويی نيست حقيقت است.وهم امروزنه قصری ازاومانده ونه سرمایه یی البته حساب اوازیاران وبرادران بی وفایش جداست.دراخیرتشکرازدوستانی که نااگاهانه به اوبی حرمتی نکرده اندالبته ازمردم باشخصیت چنین توقع میرود.
جوابعبدالله قندهاری31746
2010-10-05 10:20:57
عظیم جان
شما راست میگویید در صورت کار های اجباری و تامیلی انسان جیزی گفته نمی تواند
جه کنیم شرایط همین طور امده
اگر گفتن قهر مان است ما میگیم قهرمان !!! است.
اگر گفتن تروریست است ما میگیم تروریست !!! است
این را تمام مردم میفهمند .
به امید رسیدن ا ن زمان و عصری که تاریخ نویسان واقعیت ها را به نسل های اینده با یک قضاوت عادلانه بازگو نمایند.
مخلص تان ح.ح
جوابحبيبی31109
2010-09-22 19:13:04
رمضان نوروزی:
مسعود قهران ملی افغانستان است و همه ماموران دولت مجبور هستند در مراسم یادبود وی اشتراک نمایند.
جوابعظیم31023
2010-09-14 14:00:59
جالب است اشتراک لطيف بهاند خلقی مخالف مسعود در کنفرانس برای حفظ چوکی اش که مدت ماموريتش به اتمام رسيده است.واشتراک غلام رييس سويستوپل واشتراک قاسم نفر امروزه خليلی وخلقی ديروزواشتراک جمعی از جنايتکاران خلقی و پرچمی در کنفرانس.
جوابرمضان نوروزی30968
2010-09-12 23:09:05
محفل یاد بود از مسعود مهمتر از تجلیل استقلال ما بود ؟؟؟ویا خون که افغانهای دیگر ریخته رنګ نداشت ؟؟؟
چرا از روز استقلال ما تجلیل بعمل نیامد کی چنین حق را به کرزی داده؟ واگر چنین قانونی وجود دارد پس چرا روز یاد بود کارمل روز یاد بود مزاری وهمقطاران شان ویاهم سالگرد تولد گلبدین سالگرد تولد سیاف سالگرد تولد زرداد تجلیل نمیشود؟؟؟ چرا ؟؟؟انها کم کشتند کم وطن فروختند کم دزدی کردند چرا چنین بی عدالتی؟؟؟
جوابسنگر خان30960
2010-09-12 18:27:37
اخیراً نمایندگان جمیعت افغانهای ساکن روسیه و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فدراسیون روسیه در مراسم یادبود احمدشاه مسعود ...
جوابFarsi.Ru30959
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.